Integriteitsbeleid Stichting VPTZ Eindhoven

Doelstelling:

De Stichting VPTZ Eindhoven biedt ondersteuning aan mensen in de terminale fase van hun leven en hun mantelzorgers. Onze VPTZ vrijwilligers staan klaar om aan de noden en wensen tegemoet te komen en de cliënten en hun naasten een willig oor te bieden. Dit naast de huisarts, thuiszorg en andere hulpverleners.

De vrijwilligers zullen altijd te maken krijgen met mensen in een kwetsbare toestand. Empathie, veiligheid en vertrouwen zijn hierbij kernbegrippen. Dat schept een verantwoordelijkheid van een integere houding en handelen.

De hierna volgende maatregelen beogen de grondslag te zijn voor het integer zijn en blijven. Zij gelden voor alle medewerkers, zowel vrijwilligers, coördinatoren, bestuur en door de stichting aangewezen personen die betrokken zijn bij de uitvoering en  beoordeling van de werkzaamheden.

Maatregelen:

 • De vrijwilliger krijgt een intake gesprek, waar bespreking van integer handelen in deze context aan de orde komt.
 • De vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • De vrijwilliger volgt de standaard introductietraining.
 • Er vinden tussentijds evaluatiegesprekken plaats over het functioneren.
 • De vrijwilliger is zich bewust van zijn / haar rol en zal zich geen te grote nabijheid aanmeten en de bewoner geen suggesties en handelen opdringen die gericht zijn op eigen voordeel.
 • De vrijwilliger heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van datgene wat hem / haar door een client of mantelzorger in vertrouwen is medegedeeld.
 • Tegelijk moet de vrijwilliger zich niet opgesloten en geïsoleerd voelen in vertrouwelijke wetenschap.
 • Derhalve is het van belang deze vertrouwelijk te delen met een aangewezen persoon vanuit het bestuur. Het is tevens van belang dit met de cliënten en eventueel met de mantelzorgers te bespreken.
 • Het aannemen van geld of goederen is niet toegestaan, noch van de cliënten, noch van de mantelzorgers, uitgezonderd kleine attenties zoals een bosje bloemen of een flesje wijn. Voor zover cliënten of mantelzorgers dit uit vrije wil zouden willen, kunnen ze een donatie doen aan de Stichting VPTZ  Eindhoven
 • Een vrijwilliger die zich in zijn / haar functioneren belemmerd voelt, kan aanspraak maken op een vertrouwenspersoon aangewezen door het bestuur.
 • Voor maatregelen over de privacygegevensverwerking wordt verwezen naar het privacy beleid, te raadplegen op de website www.vptz-eindhoven.nl

  Besproken en goedgekeurd versie december 2022