Gedragscode vrijwilligers VPTZ Eindhoven

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en cliënten van de VPTZ Eindhoven zijn niet eenduidig. Daarom hebben we voor onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

1. regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor cliënten en vrijwilligers

2. de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het beleid dat door de Stichting VPTZ Eindhoven wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons als vrijwilliger gaat werken verbind je je aan deze gedragscode en verklaar je deze gedragscode te kennen en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels zijn:

 • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de cliënten zich veilig en geaccepteerd voelen.
 • VPTZ Eindhoven dient voor de vrijwilliger te zorgen voor een veilige werkomgeving. Indien nodig
  meldt de vrijwilliger problemen bij de coördinatoren c.q. bestuur zodat passende acties ondernomen kunnen worden.
 • De vrijwilliger draagt zorg voor een verzorgd uiterlijk en gepaste kleding.
 • De vrijwilliger onthoudt zich ervan cliënten te bejegenen op een wijze die hem / haar in zijn / haar waardigheid aantast.
 • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de cliënten dan functioneel noodzakelijk is.
 • De vrijwilliger mag de cliënten niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als ongewenst van aard zal worden ervaren.
 • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van ongewenst overschrijdend gedrag, is hij / zij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinator die weer verplicht is een melding te maken bij het bestuur van de VPTZ Eindhoven.
 • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (in)materiële vergoedingen aan de cliënten en of mantelzorgers.
 • In gevallen waar deze gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator. De coördinator meldt deze zaken aan het bestuur.

Besproken en goedgekeurd : versie december 2022